เชียงแสงฮอนด้า

After Sales Service

Ultimate Care

โปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ สิทธิพิเศษเฉพาะคนสำคัญของฮอนด้า ในการให้บริการรับประกัน คุณภาพรถยนต์ โดยเพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี หรือระยะทาง 40,000 กม.* ต่อจากระยะเวลา หรือระยะทางการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. แรกสิ้นสุดลง** ให้คุณจ่ายเบาๆ ในราคาที่สุดคุ้ม โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรง และค่าอะไหล่ในการ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมให้บริการดูแลรถคุณด้วยความทุ่มเท เอาใจใส่ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้คุณภาพมาตรฐานที่คุณเชื่อมั่นจากฮอนด้า

หลากหลายสิทธิประโยชน์ สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

เงื่อนไข ข้อยกเว้นในการสมัครโปรแกรมฯ

 1. รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร
 2. รถยนต์ที่มีการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ
 3. รถยนต์ที่ไม่ได้ผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามายังประเทศไทย โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 4. รถยนต์ที่ใช้แข่งขันความเร็ว ใช้รับจ้าง หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ
 5. รถยนต์ที่มีการดัดแปลง ติดตั้ง อะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ฮอนด้าฯ
 6. รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 7. รถยนต์ที่มีการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์

การสิ้นสุดการใช้สิทธิ์

โปรแกรมฯ จะสิ้นสุดลงโดยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ หากการปฏิบัติของท่านอยู่ในเงื่อนไข ที่ถือว่าผิดสัญญาดังนี้

 1. รถยนต์ที่เข้ารับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และสมุดคู่มือผู้ใช้รถ ตลอดช่วงระยะเวลารับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร)* และ/หรือ ตลอดช่วงระยะเวลาของโปรแกรมการให้บริการพิเศษ ด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ (2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร)*
 2. รถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ หรือการแข่งขันใดๆ หรือใช้เป็นรถรับจ้าง หรือเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
 3. รถยนต์ที่ได้รับการดัดแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของรถยนต์ และรถยนต์ที่ติดตั้งอะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ฮอนด้าฯ
 4. รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางการใช้งานของรถยนต์ทำงานผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง อันเนื่องมาจากการปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

หมายเหตุ *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน **นับจากวันส่งมอบรถใหม่ ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ข้อยกเว้น และสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการให้บริการ

โปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ นี้ ไม่รวมถึงการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลยการบำรุงรักษาตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ หรือการใช้งานที่ผิดไปจากสมุดคู่มือผู้ใช้รถโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
 2. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด
 3. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินอัตรา จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน เก็บไว้ในสถานที่ซึ่งบริษัท ฮอนด้าฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม ฯลฯ หรือใช้นอกเหนือไปจากที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
 4. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียม หรือน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือของเหลวต่างๆ ที่ไม่ได้แนะนำโดยบริษัท ฮอนด้าฯ
 5. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติก การเกิดสนิม ซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลา
 6. ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด การเสื่อมสภาพตามปกติ
 7. ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา เช่น ไส้กรองต่างๆ ทั้งหมด ผ้าเบรกหน้าและหลัง ผ้าคลัตช์ หลอดไฟ หัวเทียน ฟิวส์ แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทางเดินต่างๆ ท่อยาง พลาสติก ยางแท่นเครื่อง ยางใบปัดน้ำฝน สายพานต่างๆ น้ำมันและสารหล่อลื่นทุกชนิด แบตเตอรี่ น้ำกลั่นในแบตเตอรี่ น้ำหล่อเย็น น้ำยาแอร์ ยางรถยนต์ ลูกหมาก บู๊ทยางต่างๆ และรายการอื่นๆ ตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด
 8. ความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมาจากบริษัท ฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
 9. ความเสียหายของวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ที่มีการติดตั้งมาจากบริษัท ฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ จากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
 10. ค่าแรงในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็คเครื่องยนต์ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็นหรือระบบเชื้อเพลิง การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงยาง ศูนย์ล้อ เป็นต้น
 11. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่มีผลต่อสมรรถนะหรือการขับขี่ของรถยนต์
 12. การซ่อมหรือปรับแต่งโดยผู้ซึ่งมิใช่จากศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และ/หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมา
 13. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมืองานไม่ดี ซึ่งได้ทำมาก่อนจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
 14. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลากจูง ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือค่าเสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวก หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย
 15. ความเสียหายซึ่งเกิดจากโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ฯลฯ
 16. ความเสียหายซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน น้ำยางต้นไม้ มูลนก เกลือ ฝนกรด สารเคมี ฯลฯ
 17. ความเสียหายของกระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่าง ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต
 18. ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเหตุภายนอกไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การใช้กำลังทางทหารบังคับ การก่อการร้าย ฯลฯ

ติดตามเรา แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นสุดคุ้ม !

รับข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ จากเราได้ที่ปุ่มด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

สนใจซื้อ

เชียงแสงฮอนด้า

บริษัท เชียงแสงฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 143 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร. 053-122-111-5
(ตรงข้าม รพ.นครพิงค์)
จันทร์ – เสาร์ 08:00 – 17:00 น.
อาทิตย์ 09:00 – 16:00 น. (เฉพาะฝ่ายขาย)

Ultimate Care