ห้องพักรับรองลูกค้า

เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้ารับบริการ สามารถนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
มุมพักผ่อนสำหรับลูกค้า

เป็นศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ